Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Print deze pagina

I. Mrs. Brown Casual Patisserie, vestigingsadres aan de Walstraat 8-10, 7511 GH, te bereiken tijdens winkeltijden op  053- 8511895 of via info@mrs-brown.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer: 52087808, BTW-identificatienummer: 13.69.10.744B01  hierna te noemen Mrs. Brown. Mrs. Brown biedt haar producten o.a. via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde webwinkel.
II. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Mrs. Brown. 
III. Mrs. Brown gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Mrs. Brown doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.
IV. Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mrs. Brown. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mrs. Brown. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mrs. Brown behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mrs. Brown erkend.

1.4 Mrs. Brown garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder levering: het ophalen van de bestelling bij Mrs. Brown aan de Walstraat 8-10. Bij vooraf overleg en tegen betaling van bezorgkosten, kan de bestelling geleverd worden op het vooraf opgegeven adres.

2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Graag 48 uur van te voren bestellen.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mrs. Brown bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht, buiten het afhalen aan de Walstraat 8-10, van een bestelling van Mrs. Brown zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mrs. Brown geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Mrs. Brown is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven van bezorgadressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven waardoor een bestelling niet bezorgd kan worden. (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6% BTW (voedingsmiddelen)en 21% BTW (op goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn voor 0% of 6% tarief).
3.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Mrs. Brown of de korting correct is toegepast en beslist Mrs. Brown derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Mrs. Brown zich het recht de bestelling te annuleren.

 1. Zichttermijn/herroepingsrecht

De consument kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht van producten doordat alle bestellingen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn en snel kunnen bederven.

De consument kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht van diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. Uitvoering

Mrs. Brown voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 1. Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

 1. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mrs. Brown, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mrs. Brown. Mrs. Brown houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Mrs. Brown respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 1. Garantie

8.1  Mrs. Brown garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Mrs. Brown komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mrs. Brown is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot retour aan Mrs. Brown) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Mrs. Brown.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Mrs. Brown gegrond worden bevonden, zal Mrs. Brown naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mrs. Brown en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mrs. Brown) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mrs. Brown gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mrs. Brown voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Mrs. Brown is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mrs. Brown in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mrs. Brown en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 1. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mrs. Brown zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mrs. Brown slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Mrs. Brown gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Mrs. Brown kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Mrs. Brown en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Mrs. Brown op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Mrs. Brown behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 1. Afbeeldingen en specificaties

Al onze producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt, getoonde producten kunnen daardoor iets afwijken. De afbeeldingen op onze website foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website  en verpakkingen van Mrs. Brown gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

12.1 Mrs. Brown is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mrs. Brown alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Mrs. Brown behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mrs. Brown gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Mrs. Brown bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Mrs. Brown aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mrs. Brown zolang de afnemer de vorderingen van Mrs. Brown uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mrs. Brown wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Mrs. Brown geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mrs. Brown of een door Mrs. Brown aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mrs. Brown haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mrs. Brown zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mrs. Brown.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mrs. Brown en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Mrs. Brown er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.